Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 30.09.2016 г. в гр. Стара Загора

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.09.16 г. до 30.09.16 г.
Докладва председателят на ВАС.


ІІ. Преглед на дейността по приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Докладва работната група.

ІІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІV. Финансови въпроси.
Доклад на главния секретар на ВАС.

V. Приемане на правила за работа и определяне на ръководство по чл. 119, ал. 2 от ЗА и на първоначален персонален състав на Комисията по правни въпроси – отложена от 16.09.2016 г.
Докладва работната група.

VІ. Предложение за съдържателната част, дизайна и ценовите параметри на календар-бележници за 2017 г.
Докладват Марио Топчийски и Петър Божков

VІІ. Други предстоящи мероприятия, събития и становища.

VІІI. Разни.

?>