Извънредно заседание на ВАдвС - 31.08.2016 г.

Дневен ред за извънредното заседание
на Висшия адвокатски съвет за 31.08.2016 г.:І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решение на Избирателната комисия на АК-Пазарджик.
Докладва председателят на ВАС.

ІІ.  Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.
Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Разни.

?>