Върховен административен съд   
( подредба по възходящ ред по години)2014 г.


Становище по тълкувателно дело № 1/2014 г., образувано по искане от омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпроса: "В кои случаи при едновременно оспорване на административен акт по съдебен и по административен ред съдът трябва да спре производството съгласно чл. 129, ал. 2 от АПК?" ВИЖТЕ ПОДРОБНО  <<


2013 г.

Становище по тълкувателно дело № 6 / 2013 г. Минимално условие за търсене на отговорност от гарантиращата асоциация е едновременното уведомление на титуляра и на гаранта по ТИР-карнета, че операцията ТИР не е била приключена или че сертификатът за приключване на операцията ТИР е бил получен в резултат на злоупотреба или измама. ВИЖТЕ ПОДРОБНО  <<Становище по тълкувателно дело № 5 / 2013 г. Приложими ли са давностните срокове, предвидени за изпълнение на административното наказание „глоба" в чл.82, ал.1, б. „а" във връзка с ал.2 и ал.З от ЗАНН, по отношение на имуществената санкция, наложена с влязло в сила наказателно постановление? Приложима ли е разпоредбата на чл.175, ал.З от ДОПК и по отношение на имуществените санкции? ВАС приема положителен отговор на двата въпроса – ВИЖТЕ ПОДРОБНО << 

Становище по тълкувателно дело № 4 / 2013 г.  По поставените на тълкуване въпроси висшият адвокатски съвет изразява следното становище: При избор на ред за оспорване съгласно чл. 148 от АПК приложима ли е разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от АПК, когато в индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването му по административен ред?. ВИЖТЕ ПОДРОБНО  <<
 


Становище по тълкувателно дело № 3 / 2013 г По искането от Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение относно характера на отказа на Министъра на земеделието и храните, а именно:  Представлява ли индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК отказът(изричен или мълчалив) на Министъра на земеделието и храните по чл.17 ал.8 от ЗСПЗЗ за издаване на Заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка?  ВИЖТЕ ПОДРОБНО  <<

 

Становище по тълкувателно дело № 2 / 2013 г. Заради противоречива съдебна практика на административните съдилища относно характера на заповедта, издавана от министъра на вътрешните работа на основание чл. 192а от ЗМВР и по искането за тълкувателно решение по въпроса „Притежава ли белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а от ЗМВР за преместване на държавен служител при служебна необходимост или при изменение на оперативната обстановка за срок от една година в същото или в друго населено място на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория?". Висшият адвокатски съвет намира, че повдигнатите въпроси са от съществено значение. ВИЖТЕ ПОДРОБНО >>


2011г.

Становище по тълкувателно дело № 3/ 2011 г( 7.10.2011 г.) по поставения на тълкуване въпрос относно приложимостта на административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ спрямо възстановени по реда на ЗСПЗЗ имоти в урбанизирани територии. ВАС изразява становище, че създадената практика в съдебните актове, съгласно които се приема, че административното производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ не е приложимо спрямо възстанвени по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ имоти в урбанизирани територии – населени места и селищни образувания, е законосъобразна. Становище по тълкувателно дело № 2/2011 г., по въпросите относно приложението на чл. 106, ал 1, т. 2 от Закона за държавния служител в случаите, когато органът по назначанието предварително е утвърдил процедура за подбор


2010г.

Становище по тълкувателно дело № 9/2010 г., на въпрос могат ли заинтересовани граждани и организации да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете на общини по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за определяне на застроената част от имоти, намиращи се в границите на урбанизирани територии?

 

Становище по тълкувателно дело № 9/2010 г.,(21.01.2011 г.) по въпроса какви са правомощията на първоинстанционния административен съд относно допустимостта и редовността на подадените чрез него касационни и частни жалби и протести при администрирането им и може ли той да ги връща на страните или да ги оставя без разглеждане.

 

Становище по тълкувателно дело № 7/2010 г., по въпросите относно приложението на чл. 415в от Кодекса на труда (КТ).

 

Становище по тълкувателно дело  № 6/2010г., по въпроса за правомощието на съда да отмени заповедта по чл. 75, т. 6 от ЗБЛД при действието на правото на Европейския съюз.

 

Становище по тълкувателно дело № 5/2010 г. по приложението на разпоредбата на чл. 31 от ЗОбС спрямо исканията за отмяна на отчуждавания на имоти – бивша частна собственост в полза на общината, направени от наследниците на починал преди влизането в сила на ЗОбС отчужден собственик;

 

Становище по тълкувателно адм. дело № 4/2010 г., по приложението на чл. 239, т. 4 от АПК може да се иска отмяна, когато между същите страни за същото искане на същото основание са постановени две влезли в сила решения, които си противоречат.

 

Становище по тълкувателно дело 2/2010 г. по въпроса нищожни или незаконосъобразни са решенията на МС, издадени при несъобразяване с  изискването на чл.34б от Закона за държавната  собственост, да бъде посочено името на действителния  собственик на отчуждения  имот, или този порок следва да се отстрани по  реда на чл.62 от АПК.

2009 г.

Становище по тълкувателно дело № 5/2009 г., относно заплащането на разноски за юрисконсултско възнаграждение в съдебно-административното производство при отхвърляне на оспорване или при оттегляне на жалбата от оспорващия Висшият адвокатски съвет изразява следното становище.

 

Становище по тълкувателно дело № 4/ 2009 г.  относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно решение по въпроса за възможността съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове.Становище по тълкувателно дело № 3 / 2009 г. (11-09-2009) Възстановяват ли се сроковете по чл.72 е чл 86 от ЗДДС или се дават нова възможност и срок за начисляване и/или упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит на лица – платци по глава осма, за които данъкът е станал изискуем до влизане в сила ( 1.01.2009 г.) и на § от ПЗР на ЗИДЗДДС ( обн., ДВ, бр.106/2008 г.)? 
 

Становище по тълкувателно дело № 2 / 2009 г.` (17-03-2009) Протест подаден от прокурор от районната прокуратура до съответния административен съд за отмяна на индивидуален, общ или нормативен административен акт на местните органи за власт и управление, е недопустим.

 

Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г., относно приложението на чл. 166, ал. 2 АПК за предварително изпълнение на общ или индивидуален административен акт, когато в закона не е предвидена изрична възможност съдът да постанови различно от предварителното изпълнение.

 

2008 г.

Становище по тълкувателно дело № 7/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г по поставения въпрос: следва ли да се присъждат разноски от административните съдилища в производствата по жалби срещу решения на районните съдилища по наказателно-административни дела,

 

Становище по тълкувателно дело № 6/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г. по поставения на разглеждане въпрос: подлежат ли на оспорване решенията на общинската избирателна комисия (ОИК) по чл. 30, ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 3, изр. 2 и 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с които се отказва предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и правомощията на кметове.

 

Становище по тълкувателно дело 5/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 26-09- 2008 г., по направеното искане от главния прокурор на Република България за постановяване на тълкувателно решение от Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по въпроса подлежат ли на съдебен контрол заповедите за временно настаняване в специални домове на чужденци на основание чл. 44, ал. 6 и 8 от ЗЧРБ.  Становище по тълкувателно дело
№ 4/2008
г. на ОС на ВАС, насрочено за 6 юни 2008 г., относно направеното искане от главния прокурор на Република България за издаване на тълкувателно решение по въпроса дължи ли се и при наличието на какви предпоставки обезщетение за вреди по чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с § 22 от ПЗР на ЗПСПК при незаконосъобразни действия на длъжностни лица на Агенцията за приватизация във връзка с прехвърлянето на инвестиционни бонове емитирани по отменения ЗППДОП

 

Становище по тълкувателно дело № 3/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 6.06.2008 г относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно решение по въпроса за характерът на срока по чл. 155, ал. 1 от ДОПК – преклузивен или инструктивен. В случаите на непроизнасяне по смисъла на чл. 156, ал. 4 от ДОПК до кой момент и при какви предпоставки решаващият орган може да постанови решение по жалбата. До кой момент може да се приложи разпоредбата на чл. 156, ал. 7 от ДОПК – в рамките на 45-дневния срок по чл. 155, ал. 1 от ДОПК или и след изтичането му.


 

Становище по тълкувателно дело № 2/2008 г. на ОС на ВАС за постановявяне на тълкувателно решение, с което да се приеме, че лицата, упражняващи свободна професия, включително адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители, не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък добавена стойност за 2007 година.


  ТърсенеАктуална информация

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 25.04.2014 г. във Велико Търново:

17.04.2014

Висшият адвокатски съвет поздравява всички колеги с Деня на конституцията и юриста

16.04.2014

Председателят на Висшия адвокатски съвет предложи ВКС да излезе с тълкувателно решение

11.04.2014

Изпит за адвокати и младши адвокати пролетна сесия 2014 г.

31.03.2014

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.:

13.03.2014